animation-play-state
Астана туралы

 

Астана – ?аза?станны? астанасы

?ала 1832 жылы Есіл ?зеніні? жа?асында ?ара?ткел шат?алында А?мола бекінісі негізделгенде пайда болды. 1863 жылды? 16 шілдесінде А?мола ресми т?рде округтік ?ала ретінде жарияланды. 1960 жыл?ы желто?санда ?ала ?аза?станны? барлы? солт?стік облыстары кіретін Ты? ?лкені? орталы?ы болды. 1961 жыл?а дейін ол Акмолинск, 1961 жылдан 1992 жыл?а дейін – Целиноград, ал 1992 жылдан бастап 1998 жыл?а дейін А?мола аталып келді. ?кімшілік ма?ынасы, я?ни ?аза?стан Республикасыны? елордасы мен ?зіні? ?азіргі Астана атауын ?ала 1998 жылы алды.

Астана ?н бойына халы?ты? к?ші мен ?айратын жинап, т?уелсіз ?аза?станны? ма?танышына айнал?ан Елордасы. 1997 жылды? 10 желто?санында Президент Н.Назарбаевты? ?сынысы бойынша ?аза?станны? астанасы Алматыдан Астана?а (ол кезде А?мола) к?шті. Б?л шешімге к?птеген себептер болды, негізінен елді? экономикалы? ж?не геосаяси м?ддесіне байланысты. Астана ел аума?ы ортасында орналасып, Еуропа мен Азия?а к?пір болып т?р. ?ала елдегі экономикалы? ірі айма?тардан алша? жатыр. ?нідірісі дамы?ан болуы, аграрлы инфра??рылымыны? болуы, ма?ызды транспортты? торап м?ртебесі, жа?ымды экономикалы? жа?дайда болуы, ?йлесімді таби?аты мен халы? саныны? аз болуы – міне, осы факторларды? барлы?ы атал?ан ?аланы? астаналы? м?ртебесіне сай келіп, оны? дамуына т?рткі болды.

?ала к?ні жыл сайын 6 шілдеде атап ?тіледі. Астана белсенді дамып жат?ан ?о?амны? с?ресіне айналды. ?аланы Есіл ?зені б?ліп жатыр. Онда баяу ?озалыспен катерлер ж?зеді. Осыдан біраз жылдар б?рын ?ана м?нда сауса?пен санарлы?тай он ?абатты ?йлер бол?ан. Ал ?азірде м?нда 70 метр ж?не одан да з?улім ?йлер к?п.

Жыл ?ткен сайын Астана ?ызмет к?рсету саласы дамы?ан ірі мегапоислке айналып келеді. Ж?здеген кафелер мен мейрамханалар, д?кендер, к??іл к?теру оша?тары мен сауда ?йлері ашылды.

Б?гінгі Астана – жедел ?ар?ынмен дамып жат?ан заманауи ?ала. С?улет ?неріне  келсек, еуропалы? ж?не шы?ысты? ?лгілерді? жа?ымды д?ст?рлері бай?алады. Айналдыр?ан бірнеше жылды? ішінде ?аланы? хал?ы ?ш есеге артты.  Аз уа?ытта ?аланы? бет-бейнесі де айтарлы?тай ?згерді.

Толы?ыра?  http://ortcom.kz/map/city/3

 

Астананы? айма?ты? рейтингі

  

alt Пошта индексі 010000  
alt ?аланы? телефонды? коды  +7(7172)  
alt Астана Яндексте.Карталар
 

 

 

Астана - экономикалы? хаб, 02.09.2013

 


 

 

alt

Назад

 

 
animation-play-state