animation-play-state
Гранттар

К?сіпкерлерге к?мек > Гранттар

 

2014-Гранттары

?аза?станда Технологияларды коммерциаландыру?а

арнал?ан гранттар ба?дарламасы басталады, 10.01.2014 

 

?аза?станда 2014 жыл?а Технологияларды коммерциаландыру?а арнал?ан гранттар ба?дарламасы басталады 

?Р Білім ж?не ?ылым министрлігіні? Технологияларды коммерциаландыру орталы?ы Д?ниеж?зілік Банкті? ?олдауымен 2014 жылы технологияларды коммерциаландыру?а арнал?ан гранттар ба?дарламасына ?атысу?а ?тініштерді а?ымда?ы жылды? 10 ?а?тарынан бастап ?абылдайды, деп хабарлады орталы?ты? баспас?з ?ызметі .

«Ба?дарлама ма?саты – ?тініш берушілерді? идеяларыны? коммерциялы? ??ндылы?ын аны?тау, технологияларды лицензиалау ма?сатында оларды ?аржыландыру, старт-ап компанияларды ??ру ж?не/немесе озы? халы?аралы? т?жірибені ескере отырып жо?ары технологиялы? ?німді сату ма?сатында ?аржыландыру», - делінген хабарламада.

Жалпы ал?анда, грант ба?дарламасын іске асыру грантты? 2 т?ріне б?лінеді. Гранттарды? бірінші т?рі 150 мы? А?Ш долларына дейінгі к?лемде т?жырымдаманы негіздеуге ?сынылады.

Гранттарды? екінші т?рі 500 мы? А?Ш долларына дейін сомада ?німні? ?нерк?сіптік ?лгісін ?зірлеуге арнал?ан.

Берілген ба?дарламаны? ерекшелігі, ТКО ?ызметкерлерімен грантты алатындарды т?жірибелік ?олдау ж?йесі енгізілетін болады. Отанды? ж?не шетелдік мамандар ?р жобаны ж?зеге асыру бойынша ке?ес беретін болады. Толы?ыра?

 

 

2013 Гранттары

Елордалы? к?сіпкерлерге мемлекеттік гранттар ?сыну бойынша бай?ау жарияланды

 

Астана ?аласыны? К?сіпкерлік ж?не ?нерк?сіп бас?армасы «Бизнесті? жол картасы - 2020» Ба?дарламасы аясында мемлекеттік гранттар?а ?тініштер ?абылдайтынын хабарлайды.

Бай?ауды? ма?саты - жа?а баста?ан жеке к?сіпкерлік субъектілеріне, ?йелдерге ж?не м?гедектерге «Бизнесті? жол картасы-2020» Ба?дарламасы аясында жеке бизнес ашу?а мемлекеттік гранттар ?сыну болып табылады.

«Бай?ау шарттары бойынша о?ан жеке к?сіпкерлікті? жа?а баста?ан субъектілері (2012 жыл?ы 27 ?а?тар мен 2014 жыл?ы 1 ?а?тар аралы?ында тіркелгендер ж?не ?тінім берген), экономиканы? басымды? секторлары аясында ж?мыс істейтін жас к?сіпкерлер, ?йелдер мен м?гедектер ?атыса алады»,- делінген Бас?арма а?паратында. Толы?ыра?

 

 

 

Та?ырып бойынша басылымдар:

 

?аза?станда инновациялы? гранттар алу

шарттары 

А? «ТДЖ?А ?сыныл?ан презентациясы, ?азан 2013

 

  ?аза?станда?ы инновациялы? гранттар, 25.02.2013

Видео м?ра?аты 


Пайдалы сілтемелер

Технологиялы? даму ж?ніндегі ?лтты? агенттік («ТДЖ?А») 

 

 

Назад

 
animation-play-state