animation-play-state
Астананы? бизнес-картасы

Астананы? бизнес-картасы

Астана ?аласында 2013 жылды? 1 желто?саны жа?дайына 41445 за?ды т?л?а тіркелген болатын. Оларды? басым б?лігі (49,4% немесе 20463 за?ды т?л?а) «Алматы» ауданына ?арайды.       

Жеке меншік к?сіпорындар барлы? тіркелген за?ды т?л?алар ішінен 91,8%-?а те?елсе, шетелдік к?сіпорындарды? ?лесі 6,2%-ды, ал мемлекеттік к?сіпорындарды? ?лесі – 2%-ды ??рап отыр.

Барлы? тіркелген к?сіпорындар ішінен 20936 немесе 50,5%-ы ?ана ?рекет етсе, 465 за?ды т?л?а – жойылу процесінде.

 

Астана ?аласыны? Статистика Департаментіні? м?ліметтеріне с?йкес ??рыл?ан

alt

 


 

 
animation-play-state