animation-play-state
Портал туралы

                                 ??рметті к?сіпкерлер!

 

Г?лденуіне республиканы? барлы? ??ірлерінен мы?да?ан ?аза?станды?тар ?лес ?ос?ан Отанымыз – ?аза?стан мен с?йікті ?аламыз – Астананы? экономикалы? ?сімі ж?не ?ркендеуі бізді? жалпы к?ш-жігерімізге тікелей байланысты.

?зіне бар жа?сылы? пен озы?ын сі?ірген Астана ?аза?стан ?алалары ішінен ерекше орында т?р деп айту?а негіз бар. Елбасы Н.?.Назарбаевты? айтуына ?ара?анда, б?гінде Астана – ?нерк?сіпті? жа?а салалары ?мірге келген ж?не елімізді? ииновациялы? индустриясына арнал?ан кадрлы? ?леует ?ар?ынды дамып келе жат?ан ?аза?станны? инновациялы? т?йіні.

Астананы? бизнес порталыны? міндеті – ??ірдегі к?сіпорындарды? барлы? жетістіктері мен жетекші ?ылыми орталы?тарыны? зерттемелерін к?рсету ?ана емес, сонымен ?атар бизнесті ?рекеттегі ж?не бастауыш к?сіпкерлерге экономика жа?ынан негізделген бизнес шешімдерді ?абылдау?а м?мкіндік беретін бас ?аланы? перспективті жоспарлары мен даму жобаларымен таныстыру.

Астана – ?аза?станды? к?сіпкерлер мен ?зге мемлекеттерді? бизнесмендері ?шін тартымды ?ала. Б?гінгі та?да Елордада ?лемні? 90 елінен астам к?сіпкерлерімен тіркелген 4739 к?сіпорын ?ызмет ж?ргізіп келеді.

Астанада бизнесті дамыту?а деген ?ызы?ушылы? ЭКСПО-2017 к?рмесін ?ткізу ?арса?ында жандана т?сті. Елбасыны? тапсырмасы бойынша, ?аза?стан Республикасыны? ?кіметімен елдегі инвестициялы? климатты жа?сарту ж?ніндегі те?дессіз шаралар ?зірленіп жатыр. Осыны? барлы?ы да ??ірдегі іскерлік белсенділік ?сімін ж?не шешімдерді ?абылдау?а арнал?ан а?парат?а деген с?ранысты ?амтамасыз ететіні ха?.

Астананы? бизнес порталы ?аза?станны? Елордасында бизнесті ж?ргізуді? ж?не дамытуды? барлы? с?ра?тарына жауап беретін біры??ай а?паратты? ала??а айналытынына сеніміміз мол! 


Жоба авторы, 
"LINCOMPANY" ЖШС директоры
Насенкова Людмила Владимировна
Астана ?. к?сіпкерлер 
палатасыны?  Директоры
М?житов Мейірбек Сабыр?лы

 

 

 

Назад

 

 

 
animation-play-state