animation-play-state

 Астана инновационная > Smart AstanaМеждународный рейтинг Астаны

?аза?стан астанасы 2017 жылы ?лемні? 50 а?ылды ?аласыны? ?атарына ?осылуы ?ажет.  Б?л туралы б?гін Т?уелсіздік сарайында ?ткен елорданы одан ?рі ?арай дамыту?а арнал?ан ке?ейтілген жиында ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н?рс?лтан Назарбаев м?лімдеді.  

«Астана 2017 жылы ?лемні? 50 а?ылды ?аласыны? ?атарына ?осылуы ?ажет. ?ане, осы т?р?ыда байсалды ж?мыс ж?ргізейік. Б?л тек бір ?ала ?кімдігіні? ?ана ж?мысы емес, б?л б?кіл мемлекетті? м?селесі», - деп атап к?рсетті Елбасы.

?азір б?л рейтинг ?атарына Вена, Торонто, Нью-Йорк, Париж, Лондон сия?ты ?алалар енген.

Елбасыны? айтуынша, ?аза?стан астанасы жа?а ?ала, сонды?тан ?лемні? а?ылды ?алалар рейтингіне енуге толы? м?мкіндігі бар. Оны? айтуынша, ?азірді? ?зінде Астана 16 негізгі к?рсеткішті? 4 критериіне жауап береді. ?азірді? ?зінде елорданы? жо?ары зияткерлік даму де?гейіне жету ж?ніндегі  іс-?имылдар жоспары ?зірленген.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад

 
animation-play-state