animation-play-state
Астанада?ы байланыс

?ала экономикасы > Байланыс

2014 жыл?ы ?а?тар-с?уірдегі жедел деректер бойынша, ?аланы? байланыс саласыны? к?сіпорындары 48122,0 млн. те?ге сомасында ?ызмет к?рсетті, б?л 2013 жыл?ы с?йкес кезе?нен салыстырмалы ба?ада 9,2%-?а жо?ары.

2014 жыл?ы ?а?тар-с?уірдегібайланыс ?ызметіні? табыстар ??рылымында жедел ?рекетті байланыс - 69,5%, интернет -  15,3%, ?алааралы? ж?не халы?аралы? байланыс т?рлері - 1,5%, жергілікті телефон - 2,2%, ?зге де байланыс т?рлері - 11,5%-ды ??рады.

Табысты? жалпы к?леміні? 71,1%-ы халы??а байланыс ?ызметін к?рсетуден т?сті, 34215,4   млн. те?гені ??рады ж?не 2013 жылды? с?йкес кезе? де?гейінен 1,4%-?а жо?ары.

К?сіпорындарды? пошталы? ж?не курьерлік ?ызмет к?рсету саласынан т?скен табысы        436,6  млн. те?гені ??рады, б?л ?ткен жыл?ы с?йкес кезе? де?гейінен  3,1%-?а жо?ары.

  

 Астана ?кімдігіні? ресми м?ліметтеріне с?йкес ??рыл?ан

 

 ?Р Статистика агенттігіні? м?ліметтеріне с?йкес ??рыл?ан

 

Астана ?. байланыс ?ызметтеріні? негізгі к?рсеткіштері

2006-2012 жылдарда?ы Астана ?. Байланыс ?ызметіні? к?леміні? серпіні

2005-2012 жылдарда?ы Астана ?. Тіркелген телефон желілеріні? саны серпіні

2012 жыл?ы Астана ?. Тіркелген телефон желілеріні? саны бойынша  ?Р айма?тарын ?лестіру

2004-2012 жылдарда?ы Астана ?. Тіркелген Интернет абоненттеріні? саны серпіні

2012 жыл?ы Астана ?. Тіркелген Интернет абоненттеріні? саны бойынша ?Р айма?тарын ?лестіру

     

 

LTE ж?не мобильдік ?аламторды? ?аза?станда?ы болаша?ы, с?уір 2013 жыл

 

 

       

 

 

    К?сіпорындарды? тізімі

   ?Р теле?атынас ж?не байланыс к?сіпорындары

 

 

   ?ялы байланыс операторлары

 

       

 

 

  alt?аза?стан Республикасында?ы байланыс                   

 

Назад

 
animation-play-state