animation-play-state
Толы?ыра?

Главная > Гранты > Толы?ыра?

Бизнес жобаны? басты шарты - К?сіпкер оны ж?зеге асыру?а ж?мсалатын шы?ынды бірге ?аржыландырып, ?сыныл?ан Грантты? жалпы к?леміні? кем дегенде 20 пайызын т?леуі тиіс.

Жас к?сіпкерлер грант ?аражатын  негізгі материалдарды, материалды? емес активтерді, технологияларды, франшиза ???ы?тарын сатып алу?а, сонымен ?атар, зерттеу ж?мыстарымен немесе жа?а технологияларды енгізумен байланысты шы?ындар?а ж?мсауы тиіс.

«Бір К?сіпкерге ?сынылатын Грантты? е? к?п м?лшері 3 000 000 те?геден аспайды»,- деп хабарлады ведомстводан.

Гранттар ?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы за?намасына с?йкес ?ызметі то?татыл?ан, ?айта ??рылып жат?ан, таратыл?ан немесе банкрот?а ?шыра?ан к?сіпкерлерге, сонда  й-а?, салы?тар мен бюджетке т?ленетін бас?а да міндетті т?лемдер бойынша ?арыздары бол?ан жа?дайда берілмейді.

Бай?ау ??жаттамалары 2013 жыл?ы 24 шілде - 31 тамыз аралы?ында, ж?мыс к?ндері са?ат 10.00-ден 17.00-ге дейін ?абылданады. Атал?ан мерзім ?ткен со? келіп т?скен ?тінімдер ?абылданбайды, делінген а?паратта. Хабарландырумен ж?не конкурсты? ??жаттамамен толы?ыра? www.upp.astana.kz сайтында таныса аласыз.

 

01.08.2013 

 

 

 

А?парат к?зі: http://astana.gov.kz/ru/modules/material/1908

 

 

 

 

 

 

Назад

 

 

 

 
animation-play-state